Sunday, February 27, 2011

From my workshop


From my workshop:

Le Jeu de Tennis

© Lars Gustafsson 1988. Private collection,Berlin


Jag målade denna bild – en tetraptik - med akryl på duk ,en teknik som jag senare har övergivit,i Austin,Texas hösten l988.Den kom sedan att hänga i mitt kontor i Waggener Hall i rum 413 på fjärde våningen ända till april 2006,där den ofta tjänade som ett bra konversationsobjekt för att inleda samtal med mycket blyga studenter.

Som alla kan se handlar den om tennis.Jag hade vid denna tidpunkt utvecklat ett livligt intresse för analytisk kubism och bilden försöker så att säga frilägga tennisupplevelsen i olika beståndsdelar.

De fyra kvadratiska bildfälten balanserar fyra färger mot varandra
i ett försök att återskapa en musikalisk upplevelse.Om ni så vill den musik som innebor i tennisspelet.

Det nedre vänstra fältet där spelaren bereder sig att besvara en inkommande låg boll med en backhand,handlar om ett fundamentalt element i tennisupplevelse;detta att förflutenhet och framtid försvinner;världen reduceras till det omedelbara.
I painted this picture in acrylic, technique which I have later abandoned in Austin ,Texas 1988.Until 2006 it was a part of the internation decoration of my office room 416 in Waggener Hall, University of Texas at Austin.
The picture which is one field (because of the inferior copying capacity of my PowerBookG4 I cannot bring more into the blog at this time)of a tetraptyk is about tennis as inner experience.I had at that time developed a lively interest in analytic cubism This tetraptik as a whole tries too assay the tennis experience into significant parts.Here,it is about the backhand return and the complete concentration on the rapidlt approaching ball, - an experience of the moment.


Some of my later pictorial works are accessible with:


Ausstellungsraum Celine und Heiner Bastian. Am Kupfergraben 10 10117. t : view phone49 (0)30 20 67 38 40. e : info@heinerbastian.de ...

Galerie am Savignyplatz. Nehringstr. 29 14059 Berlin Deutschland fon 030/ 313 65 64 info@galerie-am-savignyplatz.de ...

Tuesday, February 22, 2011

Message to the World:Towards Zero is out

This Week my new book ”Towards Zero.A Mathematical
Phantasy” is delivered to the market by Art Factory,Lund, and in German translation by Barbara M Carlson as ”Gegen Null.Mathematische Phantasien” at Secession Verlag,Berlin & Zürich.
Here is a short reader s sample from the book:


(Ein anderer Weg gegen Null)

Jean Buridan, der große Nominalist (1295-1358) entwickelte ein berühmtes Argument in der Diskussion über Wahl und Wahlfreiheit: Wäre unser Akt des Wählens ganz und gar von den Verlockungen oder Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, abhängig, so müsste ein Esel, der genau zwischen zwei gleich gut duftenden Heuhaufen platziert wird, Hungers sterben.
Wie bekannt, verhungert niemand, weder Mensch noch Tier, am Zweifel. Es gibt einen Augenblick, in dem wir wählen, egal wie ebenbürtig die Alternativen (einander) auch sind.
Dieser Augenblick ist rätselhaft. Er hat keinen erlebbaren Inhalt.
Ein berühmter Hinweis in Diskussionen über den freien Willen ist, dass Wahlfreiheit nicht das gleiche ist wie totale Unvorhersehbarkeit. Eine psychisch gestörte Persönlichkeit, z. B. ein Drogenabhängiger, der uns im nächsten Augenblick mit praktisch jeder möglichen Handlung überraschen kann, bietet kein Paradigma für Willensfreiheit. Sonst hätte ein Zufallsgenerator den freiesten Willen.
Die Wahl zwischen den beiden Heuhaufen ähnelt eher der künstlerischen Inspiration und ihren Bedingungen. Ideen kommen zu uns. Aus dem Nichts. Aber sie kommen nicht zufällig. Sie kommen aus der Situation. Aber sie sind nicht die Situation.
Die Entscheidung zwischen Heuhaufen1 und Heuhaufen2 ist die Wahl eines, und zwar ausschließlich eines von zweien. Aber sie ereignet sich, als hätte sie keine Bedeutung.
Timothy Gallway zeigt in seinem ausgezeichneten Essay ‚The Inner Game of Tennis‘, dass die beste Art, einen zufriedenstellenden Tennisaufschlag zustande zu bringen, die ist, ihn einfach geschehen zu lassen. Dieses ‚Geschehen-lassen‘ ist eine Art Null-Zustand. Wenn wir so wollen der leere Punkt, also der Nullpunkt zwischen zwei Heuhaufen. Das ist der schöpferische Augenblick.
Übersetzt aus dem Schwedischen von Barbara M. Karlson

*

(En annan väg mot noll)

Jean Buridan, den store parisnominalisten som levde mellan 1295 och 1358, utvecklade ett välbekant argument i diskussionen om val och valfrihet.
Om våra valhandlingar helt och hållet är beroende av de lockelser eller faror vi är utsatta för, måste en åsna,placerad på lika avstånd mellan två lika väldoftande hötappar,dö av svält.
Som bekant dör ingen ,varken djur eller människa, av svält på grund av tveksamhet. Det finns ett ögonblick när vi väljer,oavsett hur jämnstarka alternativen än är.
Detta ögonblick är gåtfullt.Det har inget upplevbart innehåll.
Ett välbekant påpekande i diskussioner om den fria viljan är att valfrihet inte är detsamma som total oförutsägbarhet.En mentalt sammanstörtad personlighet,säg en grav drogmissbrukare,som i nästa ögonblick kan överraska oss med praktiskt taget vilken handling som helst, erbjuder ingen paradigm för viljefrihet. Annars skulle en slumpgenerator ha det friaste viljan.
Valet mellan hötapparna liknar snarare den konstnärliga inspirationen och dess villkor.Idéer kommer till oss.Ur ingenting .Men de kommer inte slumpartat. De kommer ur situationen. De är mer eller mindre adekvata till situationen och de visar hur vi uppfattar situationen.Men de är inte situationen.
Valet mellan hötapp 1 och hötapp 2 är ett val av en och endast en av två men det äger rum som om ingen av dem hade betydelse. Timothy Gallway i sin utmärkta ”The Inner Game of Tennis” påpekar att det bästa sättet att åstadkomma en tillfredsställande tennisserve är att låta den ske. Detta ”att låta ske” är ett slags nolltillstånd.
Om ni så vill,den tomma punkten,alltså nollpunkten mellan hötapparna.

Friday, February 11, 2011

Vagantenbühnes Biodlare går till Köln

"Der Tod eines Bienenzüchters" von Lars Gustafsson
Tuesday, February 15 at 8:00pm
Location: Theater im Bauturm

Thursday, February 10, 2011

Poetry reading in Mainz Febr 17th

Akademie der Wissenschaften und Literatur,Mainz
Lars Gustafsson &
Harald Hartung
einladung
zur
autorenlesung
www.adwmainz.de
Lars Gustafsson & Harald Hartung
lesen ihre Gedichte
Moderation: Dirk von Petersdorff
Donnerstag, 17. Februar 2011
19 Uhr c.t.
Plenarsaal der Akademie
Geschwister-Scholl-Straße 2
55131 Mainz
Eintritt frei