Wednesday, January 6, 2016

BOKSTÄVERNA
            ηεμμα
 
Om jag hade fötts som kines…
Om jag hade fötts som kines hade jag med största sannolikhet inte skrivit denna text. Jag hade som barn omkommit i någon av de ohyggliga hungerkatastrofer som drabbade landet decennierna efter min födelse.
      Men anta att jag hade haft tur! Då hade jag alltså vuxit in i ett annat skriftsystem, med helt andra anspråk och andra regler. I stället för  tjugoåtta tecken plus det tomma tecknet ,- som inte skall underskattas – hade jag fått lära mig tusentals ideogram.(En av de vanligaste ordböckerna har 10 000) Ibland tänker jag på detta västerländska fonetiska alfabet som blev mitt och hur jag har använt otaliga timmar av mitt liv med att blanda, kupera och placera ut dessa tecken. I mardrömmar kan jag se den långa strängen ,den otäcka sträng av bokstäver som skulle slingra sig fram över åkrar ,myrar, blockmarker från  mitt arbetsbord om man drog ut texten ur de rätt många böcker jag har publicerat, till en enda rad.
      Bokstäverna kom i småskolans första klass i en läsebok, som mina klasskamrater ilsket förhånade för att min mamma hade försett den med ett skyddsomslag av gammal vaxduk med blå och vita cirklar. Medan alla andra hade mer eller mindre snygga pappersomslag.
Detta skapade hos mig ett slags motstånd, en motvilja mot ”bokstävlarna” ,som jag aldrig riktigt har övervunnit.Lustigt nog känner jag alltid en egendomlig lättnad när jag sätts  att stava mig fram genom en gammalgrekisk, en cyrillisk , ja till och med en hebreisk text.
      Bakom dessa förnäma uråldriga alfabet gömmer sig  ingen obehaglig kolerisk småskollärarinnalärarinna. De är, liksom den underbart innehållsrika  notskriften, som skall läsas horisontalt och vertikalt på samma gång, obefläckade .De har ingenting fientligt över sig. Ur djupet av deras former stiger uråldriga bilder fram: det hus som hebreiska Beth bygger,skeppet Shin som seglar med tre master,ormen som slingrar i Lahmed. För att inte tala om de grekiska bokstäverna,där Phi,Pi och den stolta tjuren Alef alltid har varit mina favoriter.För att nu inte tala om stora Omega, denna muntra mätarlarv på väg mot en oändlighet, som hon dock aldrig når.

      Dessa ursprungliga småskolans bokstäver hade färger. Jag minns naturligtvis inte längre om det var läsebokens färger eller min egen intuitiva uppfattning; Ö är självklart grön, E är ljusröd, I är djupröd,och A är gul. Det smittade av sig till ljuden.Det mörka U (som i västmanländska ”djuren”) är mörkgrön på gränsen till novemberskymning, medan det något ljusare U (som i ”uppställning” ) är ljusgrönt. X är en kråka som kraxar och som bokstav är den följaktligen alldeles svart.
      Det räcker inte med att kunna läsa. Skriva måste man ju också kunna. Så sent som för ett par år sedan pågick en livlig debatt i Tyskland om hur barnen skall lära sig skriva. De traditionellt mera konservativa sydliga förbundsstaterna höll fast vid den traditionella metod som jag mötte i skolan och som nu är avskaffad både i Sverige och USA; att lära sig en skrivstil med sammanbundna bokstäver som förväntas utvecklas till en personlig handstil. Alternativet i Tyskland norra förbundsstater, USA och i det moderna Sverige -  – att lära barnen skriva med mer eller mindre förenklade tryckbokstäver från början, förväntades möjligen också leda till en personlig handstil. Det gör den inte, kan jag fastställa efter att ha följt fyra barn i deras utveckling.
      Hellre det än det avskyvärda välskrivandet i min egen skoltid. Finmotorik har författaren till dessa rader aldrig kunnat skryta över. Bläckplumparna, som utlöste förutsägbara raseriutbrott från lärarinnan, de skarpa stålpennorna som under timmens gång skar allt djupare in i höger pekfinger – allt formade sig till en raffinerad tortyr. Särskilt hatade jag skrivbokstäverna stora F och lilla S,som var alltför lätt att vända bakfram.Den senare framkallar fortfarande ett slags vikarierande panik när jag skall skriva upp det numera så flitigt använda @-tecknet. Pennan måste rotera minst tre varv innan jag vågar mig in i det inre av detta tecken.
      Vilken oerhörd lättnad när jag fick min första skrivmaskin !Hade jag varit ådömd att skriva allt för hand i hela mitt liv hade jag med säkerhet aldrig blivit författare.
Skrivmaskinen, denna mänsklighetens vän och befriare  (Minst åttio volymer har jag skrivit  med två pekfingrar och höger tumme)  visade sig bara vara ett första steg på en befrielsens bana. Underbara elektroniska skrivprogram ! Friheten att gå in med prompten varhelst man vill i en text, som alltså i princip är friheten att skriva i början i mitten och på slutet i samma arbetspass har alltid kommit mig att tänka på fångarnas kör i Beethovens opera Fidelio, när de stiger upp i dagsljuset ur sitt underjordiska fängelse.

*  Lästips: Artiklarna Alfabet och Hebreiska alfabetet på Wikipedia


Friday, January 1, 2016

DET VÅRAS FÖR ÖVERMÄNNISKANDe ängsligaste frågar sig idag: hur ska man bevara människan ?Men Zarathustra vågar som den förste och enda: hur ska man övervinna människan ?”

(Så talade Zarathustra, Övers.Tage Thiel)      Vad i Herrans namn menade Nietzsche?

Det har diskuterats en hel del i den frågan sedan 1800-talet gick ut.

Reaktionerna på ”övermänniskan” har inte varit nådiga.I en vanlig tolkning är det ett darwinistiskt influerat begrepp,som med lätthet lät sig införlivas  sig även i ideologier som Nietzsche uppenbart föraktade.Men vad menade han ? Kanske var det en fråga?      Det  paradoxala  är att frågan om människans framtid som art senaste decenniet har fått  en ny aktualitet. Nu är bakgrunden inte en missförstådd darwinism utan  två andra bakgrunder,de ekologiska hoten och informationsteknologins explosiva utveckling.Det senaste decenniet har det vuxit  fram en hel litteratur om människans eventuella efterträdare.Titlarna är många ,men den svenske oxfordprofessorn Nick Bostroms ”Superintelligence.Paths,Dangers,Strategies” ( Oxford 2014) är allmänt ansedd som den utförligaste och mest substantiella  i branschen.

     

      Den varelse som nu förutsägs som ett mer eller mindre oundvikligt resultat av en enormt accelererande ekonomisk och teknologisk utveckling  är inte längre en välvuxen starkman. Som Herr Schwarzenegger ser varelsen bestämt inte ut.Det är tveksamt om övermänniskan ,d.v.s.den framtida uniciteten,superintelligensen,över huvud taget har en kropp.Knappast i vanlig mening. Varför skulle den ha det? Den ser kanske  ut som Bahnhofs  långa underjordiska  korridorer med någon kilometer av ödsligt  blinkande skåp ? (Bilden härovan är hämtad från deras reklamsida med tack för lånet.) Eller möjligen är den helt enkelt ett program,som kan välja att bo varhelst det vill och där det finns tillgång till elektrisk energi.Troligen mycket energi.

       SF-litteraturen är skäligen välutrustad med olika dystopier där intellektuellt överlägsna maskiner mer eller mindre våldsamt tar makten över planeten,ja möjligen ännu större områden, från människan. Professor Bostrom diskuterar rätt ingående hur,med vilken hastighet och på vilket sätt,singulariteten ,den överlägsna intelligensen,kommer att dyka upp. Kanske genom program som organiskt utvecklar sig själva ? Och, om det är ett så kallat maktövertagande som vi kan emotse.Eller något mycket långsammare och mer evolutionärt;en historisk process där den mänskliga arten stegvis byter ut sig mot något effektivare och hållbarare ?

      Uppenbart tvivlar Bostrom ,- och många av hans kolleger – inte på att detta kommer att hända.Han gör sina läsare uppmärksamma på att en artificiell intelligens inte nödvändigt behöver kopiera biologiska intelligenser som människors eller hundars.
 Tänkande kan gå till på helt andra sätt. Den under många årmiljoner långsamt uppbyggda energiförsörjningen hos intelligenta djur kan ersättas med elektrisk energi.Inte heller människors och hundars rika  och snabbt växlande känsloliv  är något som vi måste vänta oss..Och – viktigast – inte deras värderingar och målsättningar.

      Tydligen vill Bostrom och hans kolleger tänka sig något i stil med ett fientligt övertagande,och vill förbereda oss på det.

       .Vad hindrar egentligen övergången från bräcklig människa till hållbarare och intelligentare bärare av den mänskliga traditionen ta en stegvis utveckling,en reformism,kunde man kanske säga ?

      Femotonhundratalets linsslipare,hantverkarna bakom teleskopet och så småningom också mikroskopet, inledde nutveckling som kanske kan beskrivas som seendets amancipation från den egna kroppen.Rätt många är numera de som på hjärtkliniken  har sett sitt eget hjärta slå, färdats in i den egna magsäckens ljusröda grotta,ja till och sett sin egen hjärna i tvärsnitt.Den som går in på Nasas hemsida kan studera enskilda stenar på marsytan och besöka en komet.

      Denna oerhörda förstärkning av ett sinnesorgan, som uppenbart evolutionärt var ”avsett” för mera omedelbara syften ,kan möjligen ge en aning om hur det kan gå till.  


      Men hur vet vi vad en superintelligens kan vilja ? Är det verkligen mänskligetens framtida lycka som den självklart har för ögonen.Intelligens levereras,som vi redan vet,inte alls självklart i samma paket som en hög moral.Som Nick Boström påpekar är det ju rent teoretiskt sett möjligt att en superintelligens ser som sitt högsta mål att ofantligt utöka förekomsten av kontorsgem på denna planet.Det blir inte trevligt,

      En väluppfostrad superintelligens förmodas arbeta för mänsklighetens lycka. Som islamofascismens pinsamma  yttringar rätt tydligt visar,kan man ha rätt olika uppfattningar om denna lycka.Så – hur kan vi förebygga att den världshärskande uniciteten visar sig ha en helt annan uppfattning av vad som är bra för mänskligheten – t.ex. att den radikalt avförs från programmet.Med tanke på de enorma mängder mänskligt lidande som framtida årtusenden  rimligtvis kan föra med sig är detta kanske inte det mest oönskade perspektivet.

      De skräckslagna och fascinerade IT-teoretikerna har möjligen missat en poäng här.

      I Schopenhauers tänkvärda filosofi är allt liv ,från solrosor till justitieråd, yttringar av en blind vilja. En vilja som inte vill något särskilt.

      Men det gäller ju mänskligheten också!