Thursday, June 20, 2013

Vindkraft i medvind – demokrati i snålblåst


Peter Lindgren, jägmästare med mångårig erfarenhet från skogsvård i internationell tjänst bland annat tropisk skogsvård,beslutsam försvarare av den starkt hotade svenska naturskogen,bidrar här som gästskribent med en artikel som redaktören finner viktig nog för denna blog. Det är kanske typiskt för det slappa ointresse med vilket papperspressen bemöter de stora miljöhoten att en av våra ledande kvällstidningar tackade nej till artikeln. Denna gång handlar det inte om kolonial skogsplundring utan om en annan landsplåga;de så kallade vindkraftverken. LG
 

                År 2010 ansökte tre markägare i Tranås kommun om bygglov för 4 vindkraftverk i skogsbygden. Verken skulle också påverka bofasta människor i grannkommunen Ödeshög. Länsstyrelsen i Jönköping har klassat området som ”större orört område”. Tranås kommun anser området olämpligt för exploatering och Ödeshögs kommun har sagt bestämt nej.

Häromdagen skickade jag följande mail till de trettio sakägare som i tre år kämpat för sin bygd och boendemiljö: ”Mark. och miljööverdomstolen har avslagit vår ansökan om prövningstillstånd för de 4 verken Sutarp, Björstorp och Folkarp. Det innebär att vi inte kan överklaga och att våra mödor varit förgäves. Återstår endast Europadomstolen om det nu är värt det?

Jag kan konstatera att regeringens tydliga och luddiga ambitioner avseende utbyggnaden av vindkraften i Sverige genomsyrar såväl myndigheter som domstolar och att man på ett flagrant sätt åsidosätter landsortsbornas rättmätiga krav att få leva ostört - för några få exploatörers skull.

På punkt efter punkt, i instans efter instans har man valt att bortse från våra väl underbyggda sakargument - på ett sätt som jag inte trodde vara möjligt i vår s.k. demokratiska rättsstat.

Det är också tragiskt att såväl Länsstyrelsen som domstolar inte låtit Tranås kommun sköta sina egna affärer - kommunen har ju faktiskt vid två tillfällen avslagit bygglovsansökan, vilka sedan överklagats av dessa instanser.”

Landshövdingen i Jönköpings län, Minoo Akhtarzand har vid ett personligt möte försäkrat att myndighetens experter är väl skickade att granska sakfrågorna och att det är kommunens sak att efterse att kommuninnevånarnas rätt beaktas.
Det är samma Länsstyrelse som utan att blinka tillåtit att stora vindkraftverk uppförts vid E4n där de flankerar ett av våra mest iögonenfallande historiska byggnadsverk, Brahehus. Det är samma Länsstyrelse som kör över Tranås kommuns innevånare och inte står upp för sina officiella uttalanden.

Hela processen har varit ytterst olustig. Naturhänsyn åsidosätts, buller- och skuggvärden överskrids utan minsta hänsyn till de som bor och bott på platsen i flera generationer. Markvärden försämras. Motsägelsefulla fakta kommenteras inte.

Låt mig avslutningsvis få citera ett brev från en vän: ”… jag blir illamående
av den vanmakt man känner inför dessa myndighetsövergrepp. Jag känner verkligen med er i detta ärende, jag har hela tiden fått information, tack, och anser att era bemödanden varit sakliga och välunderbyggda. Dessutom har ni hela tiden lyckats hålla en anständig ton i era skrivelser. Inget tycks hjälpa i dessa infekterade övergrepp som gynnar ett fåtal och är oändligt långt från den demokrati Sverige sägs ha. Även den lagliga Ägorätten och De mänskliga rättigheterna försätts ur spel och det hela verkar vara "klubben för inbördes beundran". Jag upphör inte att förvånas, tjänstemän kan begå regelrätta brott utan att ställas till svars.”

Det hela är djupt tragiskt. Det skapar en känsla av vanmakt och en misstro till rättssamhället. Det är en nationell katastrof att politikens kraft genomsyrar till och med domstolarna och att ovärderlig bygd tillåts gå till spillo - allt i ett kortsiktigt propagandasyfte.
Så här borde det inte få gå till.

Peter Lindgren
Ödeshög, 2013-05-27

No comments:

Post a Comment